Management Team

Johor Biotechnology & Biodiversity Corporation (J-Biotech)

Asman Shah Abd Rahman

Asman Shah Abd Rahman

Chief Executive Officer
Biodata
Asman Shah Abd Rahman
Zarina Abdul Kadir

Zarina Abdul Kadir

General Manager
Biodata
Zarina Abdul Kadir
Azhar Ali

Azhar Ali

Senior Vice President - Investment Facilitation Division
Biodata
Azhar Ali

Ramlee Ahmad

Vice President - Special Project Division
Ruzida Mansor

Ruzida Mansor

Assistant Vice President - Corporate Services Division
Biodata
Ruzida Mansor
X